top of page

Algemene voorwaarden

Workshop

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop. Degene die een arrangement afneemt van de workshop wordt opdrachtgever genoemd. De docent is degene die is gecontracteerd door de workshop tot het geven van een workshop. Atelier | winkel | workshopruimte de workshop wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met de organisator. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Inschrijving

 1. Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van de workshop is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van de workshop of na contante betaling hiervan in de winkel. Op het in- schrijfformulier of op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

 2. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

 3. Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de zes en zestien deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven.

 4. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer

  mogelijk deel te nemen.

 5. De workshop bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds schriftelijk (per e-mail).

 6. Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoon-

  nummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een vol- geboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert de begeleider degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

3. Deelnamekosten

Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website of in de winkel van de workshop gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

In een offerte voor een arrangement/besloten groepsactiviteit wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Bij een”in company”-activiteit zijn reiskosten bijkomend, op basis van openbaar vervoer.
In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. De organisator behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.
Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

4. Betaling

 1. De cursist betaalt direct bij het inschrijven boeking via internet door overschrijving op de bankrekening van de workshop.

 2. De organisator behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 3. Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt de organisator de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshoparrangement.

 4. Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

 5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor de workshop voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

5. Annulering door en verhindering van de cursist

De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan info@filionplace te geschieden.
Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij de workshop uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bij annulering gelden de volgende regels:

 1. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

 2. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

 3. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

 4. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist

  100% van de deelnamekosten verschuldigd.

6. Annulering door en verhindering van de opdrachtgever

Annulering door een opdrachtgever is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor het geplande workshoparrangement. Bij annulering tot vier weken voor deze dag wordt 25% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor deze dag zal 50% van het verschuldigde totaalbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande dag is het volledige totaalbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

2

7. Annulering door de organisator

 1. De organisator behoudt zich het recht voor bij vijf of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

 2. De organisator behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hier- over zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

8. Vervanging van de docent

De organisator is te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de workshopovereenkomst belaste docent te vervangen door een andere docent.

9. Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van de organisator. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van de organisator, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan de organisator is betaald . De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van de organisator zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

10. Aansprakelijkheid van de organisator

 1. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of workshoparrangement, tenzij de organisator opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien de organisator op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

11. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshop- materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door de organisator voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

12. Communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en de organisator (dan wel door ingeschakelde derden), is de organisator niet aansprakelijk, tenzij de organisator opzet of grove schuld kan worden verweten.

3

b. De administratie van de organisator geldt als volledig bewijs van het bestaan, de in- houd en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

13. Klachten

 1. De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan de directeur van de organisatie. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

 2. Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

 3. Als een cursist naar oordeel van de organisator hinder veroorzaakt tijdens een workshop of workshoparrangement, dan houdt de organisator zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

14. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de organisator in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoor- schrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door de organisator vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voor- schrijft.

bottom of page